Rikmadenda mencari tuhan : sebuah lakon wayang carangan
Sub Judul / oleh Ajip Rosidi.
Call Number 791.5309598 AJI
Tahun Terbit 1991
Penerbit Yayasan Obor Indonesia
Pengarang Ajip Rosidi (1938- ) -
Subyek Public performances
Deskripsi Rikmadenda Mencari Tuhan adalah sebuah lakon wayang carangan berdasarkan ciptaan dalang ABYOR yang ditulis oleh Ajjip Rosidi dengan beberapa lebih banyak memberikan kesempatan bagi dalang untuk mengungkapkan masalah-masalah aktual yang terjadi di dalam masyarakat. Menarik sekali untuk dibaca terutama pada babak Pitungwiung dan Amartapura yaitu dialog antara Batara Kresna dengan tokoh Rikmadenda tentang hakekat Tuhan. Bagaimana Rikmadenda mencari Tuhan? Anda perlu menyimak lebih dalam buku ini. Baik dan perlu dibaca oleh siapa saja
Sutan baginda
Sub Judul / oleh Shahnon Ahmad ; diadaptasi oleh Amir Sutaarga.
Call Number 899.2213 SHA
Tahun Terbit 1992
Penerbit Yayasan Obor Indonesia
Pengarang Shahnon Ahmad - Amir Sutaarga
Subyek Literature ; Kesusasteraan
Deskripsi Bagi orang-orang yang terjun ke dunia politik apapun dilakukan untuk mencapai kemuliaan dan kekuasaan serta kedudukan. Kisah Sutan Baginda ini adalah contoh seseorang yang tidak mengenal lagi batas-batas dalam usaha untuk mencari popularitas dan harta. Apa yang dinamakan sopan-santun, kasih-sayang kepada anak-istri dan persahabatan yang bagaimanapun akrabnya, dikalahkan oleh nafsu amarah dan hawa nafsu.
Tempat balabuh
Sub Judul / ku Aam Amilia.
Call Number 899.2213 AAM
Tahun Terbit 1994
Penerbit Rahmat Cijulang
Pengarang Aam Amilia -
Subyek Literature ; Kesusasteraan
Deskripsi
Potret
Sub Judul / ku Ahmad Bakri.
Call Number 899.2213 AHM
Tahun Terbit 1986
Penerbit Rahmat Cijulang
Pengarang Ahmad Bakri (1917-1988) -
Subyek Literature ; Kesusasteraan
Deskripsi Potrét nyaritakeun kasang tukang kahirupan kota kawadanaan di Ta­tar Sunda saméméh perang, waktu mé­nak masih kénéh kumawasa tur dipika­sérab ku cacah kuricakan. Ahmad Bakri kalayan tapis ngagambarkeun kabiasa­an sawatara ménak nu cruk-crek kawin ka jalma cacah, tuluy ditinggalkeun sang­geusna boga budak. Dina ieu bu­ku, kacaturkeun hiji CA (dibaca Sé-A, singgetan tina candidaat ambtenar, calon priyayi) anu karék dibenum tur ditugaskeun di hiji kota kawadanaan. Upas anu ngaping manéhna sajeroning magang di dinya, Harja, engkéna bakal kanyahoan yén ieu Upas téh dulur sabapa jeung ma­néh­na. Kitu deui anak téré wadana pangsiun nu rék ditikahkeun ka manéhna, sihoréng adi sabapa. Ieu roman matak pogot di­bacana. Ahmad Bakri parigel pisan ngaréka carita, pagu­nemana­na hirup tur humoris, direumbeuy ku mistéri leungit­na potrét Juragan Sé-A ti kamarna.
Rajapati di Pananjung
Sub Judul / ku Ahmad Bakri.
Call Number 899.2213 AHM
Tahun Terbit 1985
Penerbit Rahmat Cijulang
Pengarang Ahmad Bakri (1917-1988) -
Subyek Literature ; Kesusasteraan
Deskripsi Rajapati di Pananjung ngagambarkeun kajadian rajapati di tempat wisata Pananjung, Pangandaran, waktu aya rombongan para pamuda datang ka dinya. Yoyo, salah saurang di antarana, papanggih jeung urut kabogohna anu geus kawin jeung nu sejen. Waktu keur paduduaan, urut kabogohna teh mulangkeun ali nu dibikeun ku Yoyo ka manehna baheula. Eta ali ku Yoyo dibikeun deui ka kabogohna nu ayeuna ngilu piknik ka Pananjung. Tapi salaki urut kabogohna maksa menta deui eta ali nepi ka der jadi papaseaan. Isukna kakara kanyahoan sihoreng salaki urut kabogohna teh aya nu maehan. Dina gaya basa anu hegar jeung pinuh ku rasa humor, Ahmad Bakri, kalawan tapis ngawangun plot caritana nepi ka ngahudang kapanasaran nu macana.
Si Kabajan djadi dukun
Sub Judul / ku Moh. Ambri.
Call Number 899.2213 MOH
Tahun Terbit 1958
Penerbit Dinas Penerbitan Balai Pustaka
Pengarang Moh. Ambri (1892-1936) -
Subyek Literature ; Kesusasteraan
Deskripsi
Ngawadalkeun nyawa
Sub Judul / ku Moh. Ambri.
Call Number 899.2213 MOH
Tahun Terbit 1984
Penerbit Rahmat Cijulang
Pengarang Moh. Ambri (1892-1936) -
Subyek Literature ; Kesusasteraan
Deskripsi Ngawadalkeun Nyawa minangka karya Moh. Ambri nu panghadéna, lantaran dina ieu roman katempo yén Ambri terang pisan kana alam pikiran urang Sunda jeung tradisi Islam anu geus nyerep dina kahirupan urang Sunda. Dina ieu roman ogé, kaciri kabeungharan imajinasi Ambri, di antarana, nalika ngalu­kiskeun kaayaan imah Ki Sudagar (ieu su­da­gar téh anu nurunkeun Nyi Sarimaya, istri anu jadi para­gatama [tokoh utama] ieu roman—anu ngurbankeun manéh keur hirupna carogéna). Kaciri deuih kawanoh nu jero Ambri kana alam pikiran para kyai (ajengan) nalika anjeunna nyaritakeun Ki Datawardaya (minantu Ki Sudagar) anu mila­rian calon carogé keur Nyi Sarimaya. Sacara tapis ku Ambri dipesék yén henteu sakabéh anu nyuprih élmu kaagamaan di pasantrén téh karana Allah, réréana mah malah boga niat keur kapentingan sorangan.
Pusaka ratu teluh
Sub Judul / ku Moh. Ambri.
Call Number 899.2213 MOH
Tahun Terbit 1985
Penerbit Rahmat Cijulang
Pengarang Moh. Ambri (1892-1936) -
Subyek Literature ; Kesusasteraan
Deskripsi usaka Ratu Teluh mangrupa saduran tina carita anu asalna ti nagri Barata (India), nyaritakeun hiji raja—ngaranna Triwikramaséna—anu pinunjul, kaceluk digdaya, gagah, tur wijaksana. Ku wiku anu boga niat jahat, éta Raja dipinangsaraya nyandak mayit anu kaancikan roh Ratu Teluh tina hiji tangkal. Waktu rék dibawa ka hareupeun éta wiku, Ratu Teluh ngadongéng anu ngemu pasualan pelik anu kudu dijawab kalawan arip ku Raja. Tapi sanggeus dijawab kalawan wijaksana, ku Ratu Teluh mayit téh dibalikkeun deui kana éta tangkal. Sabada dicandak deui ku Raja, Ratu Teluh ngadongéng deui. Kitu deui jeung kitu deui baé nepi kagenep-welas kalina. Ahirna karep jahat éta wiku—nu boga maksud rék ngawasa sakabéh dedemit—téh diébréhkeun ku Ratu Teluh, tuluy éta wiku ditelasan ku Raja. Paménta Raja ka Ratu Teluh anu dirojongan ku para déwa ti Kahiangan nyaéta, “Mugi-mugi ieu dongéng-dongéng pikaresepeun ku warna eusina, sarta nu panutupna di dunya sing mashur, pada ngagungkeun.” Dina ahir lalakon, Raja Triwikramaséna kalaksanakeun jadi ratu nanggulang, murba saalam dunya, malah katut jeung sakabéh kahiangan.
Munjung
Sub Judul / ku Moh. Ambri.
Call Number 899.2231 MOH
Tahun Terbit 1984
Penerbit Rahmat Cijulang
Pengarang Moh. Ambri (1892-1936) -
Subyek Literature ; Kesusasteraan
Deskripsi
Sayembara di Mamenang
Sub Judul / oleh Suparto Brata.
Call Number 899.2213 SUP
Tahun Terbit 1977
Penerbit Pustaka Jaya
Pengarang Suparto Brata -
Subyek Literature ; Kesusasteraan
Deskripsi
Supinah
Sub Judul / oleh Bagin.
Call Number 899.2213 BAG
Tahun Terbit 1993
Penerbit Balai Pustaka
Pengarang Bagin -
Subyek Literature ; Kesusasteraan
Deskripsi
Duri-duri di hati Rani
Sub Judul / oleh Savittri Sri Bharata M.W.
Call Number 899.2213 SAV
Tahun Terbit 1993
Penerbit Balai Pustaka
Pengarang Savitri Sri Bhatara M.W. (1958- ) -
Subyek Literature ; Kesusasteraan
Deskripsi
Dadong sandat : kumpulan novelet
Sub Judul / oleh Sunaryono Basuki KS.
Call Number 899.221301 SUN
Tahun Terbit 1994
Penerbit Balai Pustaka
Pengarang Sunaryono Basuki KS. (1941- ) -
Subyek Literature ; Kesusasteraan
Deskripsi Novel ini bercerita tentang kisah seoarang penjual bunga sandat yang biasa di panggil oleh masyarakat Singaraja, Bali dengan Dadong Sandat. Masyarakat Singaraja masih sangat percaya dengan leak. Cerita bermula ketika ngurah gede anak pratama dan tia sakit dan kecang kejang ketika Dadong Sandat melihat dan mengajak Ngurah Gede bercanda seusai Daong Sandat memetik sawo yang ada di samping kiri pekarangan rumah pratama dari sinilah pratama menganggap bahwa Dadong Sandat dukun leak.
Demikianlah pada mulanya
Sub Judul / Yusakh Ananda.
Call Number 899.221301 YUS
Tahun Terbit 1980
Penerbit Pustaka Jaya
Pengarang Yusakh Ananda (1934-2002) -
Subyek Literature ; Kesusasteraan
Deskripsi
Kabandang ku kuda lumping
Sub Judul / ku Ahmad Bakri.
Call Number 899.221301 AHM
Tahun Terbit 2002
Penerbit Kiblat Buku Utama
Pengarang Ahmad Bakri (1917-1988) -
Subyek Literature ; Kesusasteraan
Deskripsi Nu kabandang ku kuda lumping téh Jang Udin. Manéhna keur meujeuhna resep ulin, jarambah, tara nurut kana papatah kolot. Élodan deuih, nu matak basa dititah ku emana nyokot duit ti tatanggana, manéhna kabandang ku jalma réa nu ngabring ngiringkeun kuda lumping. Sabot nutur-nutur kuda lumping, duitna leungit. Mangkaning lain saeutik-eutik duit. Ladang paré kitu atuh.Rék balik sieun dicarékan kolot, babakuna mah sieun diasupkeun ka pangbérokan. Da cék bapana, budak bangor mah sok dikerem di Tangerang. Antukna Jang Udin minggat nutur-nutur jalma saliwat, leumpang sakaparan-paran, datang ka balangsak di lembur batur.
Pilar-pilar kekuasaan, buku kedua
Sub Judul / oleh Salandra.
Call Number 813 SAL
Tahun Terbit 1991
Penerbit Gramedia Pustaka Utama
Pengarang Salandra -
Subyek Literature ; Kesusasteraan
Deskripsi
Penjara : kumpulan cerita pendek
Sub Judul / oleh Sori Siregar.
Call Number 899.221301 SIR
Tahun Terbit 1992
Penerbit Balai Pustaka
Pengarang SIREGAR, Sori (1939- ) -
Subyek Literature ; Kesusasteraan
Deskripsi
Kereta api pukul 4.50 dari Paddington
Sub Judul / oleh Agatha Christie ; penerjemah Ira Iramanto.
Call Number 823.08 CHR
Tahun Terbit 0000
Penerbit Mekar Jaya
Pengarang CHRISTIE, Agatha - Ira Iramanto
Subyek Literature ; Kesusasteraan
Deskripsi Sejenak lamanya kedua kereta api itu berjalan sejajar.... Nyonya McGillicuddy dapat melihat ke dalam gerbong penumpang kereta api sebelah yang cuma beberapa kaki jauhnya i tu.... Berdiri membelakangi nyonya itu, tampaklah seorang pria, kedua tangan pria itu sedang mencekik leher seorang wanita....
Sanggeus halimun peuray
Sub Judul / ku Aam Amilia.
Call Number 899.221308 AAM
Tahun Terbit 1992
Penerbit Rahmat Cijulang
Pengarang Aam Amilia -
Subyek Literature ; Kesusasteraan
Deskripsi Novel Sanggeus Halimun Peuray hasil karancage literer Aam Amalia nyaritakeun kahirupan kaom rumaja nu patali jeung jodo, pati, bagja reujeung cilaka. Awit minangka, tokoh utamana dina ieu novel hamil diluar nikah. Dasar ti carita ieu nyaeta sangkaan-sangkaan. Kanggo nutupan aib kaluarga, Inu nu ngarasa kahutangan budi ku kaluarga Awit, kapaksa daek kawin ka Awit. Kusabab kajadian eta, Mila nu parantos ngabina hubungan sareng Inu mutuskeun hubungan jeung Inu terus kawin jeung lalaki lain.
Bukan rumahku
Sub Judul / oleh Titis Basino P.I.
Call Number 899.2213 TIT
Tahun Terbit 1986
Penerbit Pustaka Jaya
Pengarang Titis Basino P.I. -
Subyek Literature ; Kesusasteraan
Deskripsi
Login